Síguenos en:

Portal d’Igualtat / Portal de Igualdad

Els museus, tant públics com privats, han de treballar a favor de la igualtat com a dret fonamental recollit en la Constitució Espanyola i, posteriorment, desenvolupat en la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. No obstant això, històricament no s’ha fet justícia, perquè no s’ha reconegut a les dones com a agents actius de la cultura, ni s’han visibilitzat les seues obres. És un deure social ineludible vetlar per la recuperació de la seua memòria i dignitat, per a impedir que continue desapareixent el seu llegat, aconseguint així que es reconega el valor i el lloc que mereixen al si d’una cultura més justa, completa i democràtica. Per això, el MACVAC signa el Manifest en favor de la Igualtat en els Museus i Centres d’Art, a fi d’obtenir una major visibilitat de les aportacions de les dones artistes, especialment de les pròpies de cada territori.

Manifest_Portal_d’Igualtat

 

Los museos, tanto públicos como privados, tienen que trabajar a favor de la igualdad como derecho fundamental recogido en la Constitución Española y, posteriormente, desarrollado en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Sin embargo, históricamente no se ha hecho justicia, al no reconocer a las mujeres como agentes activos de la cultura, ni dar visibilidad a sus obras. Es un deber social ineludible velar por la recuperación de su memoria y dignidad, para impedir que siga desapareciendo su legado, de manera que así se les reconozca el valor y el lugar que merecen en pro de una cultura más justa, completa y democrática. Por ello, el MACVAC de adhiere y firma el Manifiesto en favor de la Igualdad en los Museos y Centros de Arte, a fin de obtener una mayor visibilidad de las aportaciones de las mujeres artistas, en especial de las propias de cada territorio.

Manifiesto_Portal_de_Igualdad

El MACVAC es compromet a:

1. Analitzar l’estructura, les col•leccions, les línies de treball, així com les accions que s’estan duent a terme per a aconseguir un Museu en igualtat que atenga els codis i manuals de les bones pràctiques.
2. Completar els fons museístics del MACVAC en funció de criteris igualitaris. Esta acció és indefugible en un centre d’art contemporani. A més, es realitzarà una relectura dels fons des d’una perspectiva feminista.
3. Promoure exposicions i activitats relacionades amb els buits i les absències d’obra artística i intel•lectual realitzada per dones. En eixe sentit, totes les exposicions del MACVAC, així com la mostra permanent, compliran amb una presència suficientment representativa d’artistes dones.
4. Impulsar la creació d’equips d’investigació paritaris que estudien i donen visibilitat a les formes de creació d’artistes dones de totes les cultures, atenent la seua posició en relació amb qüestions de classe social, edat, geografia i orientació sexual.
5. Vetlar per l’equitat representativa en els òrgans de govern, càrrecs directius  i personal contractat en el Museu.

Amb l’objectiu de rubricar el compromís amb els punts anteriors, i aconseguir una redistribució, representació i reconeixement just per a les dones, en   aquest Portal d’Igualtat es faran visibles i estaran disponibles per al públic les línies de treball, en relació amb les col•leccions, les exposicions i les activitats  realitzades des del vessant de la igualtat. Igualment s’estableix el compromís de treballar amb els observatoris culturals públics ja existents, per a l’anàlisi i difusió d’informes que ajuden a la incorporació de polítiques d’igualtat en els plans estratègics, i accions per a dur a terme des dels Museus i Centres d’Art, tot comptant amb la representació social i les bones pràctiques.

 

El MACVAC se compromete a:

1. Analizar la estructura, las colecciones, las líneas de trabajo, así como las acciones que se están llevando a cabo para conseguir un Museo en igualdad que atienda a los códigos y manuales de las buenas prácticas.
2. Completar los fondos museísticos, en función de criterios igualitarios. Esta acción se considera insoslayable en un Centro de Arte Contemporáneo. Además, se realizará una relectura de los fondos desde una perspectiva feminista.
3. Promover exposiciones y actividades en relación a los vacíos y las ausencias de obra artística e intelectual realizada por mujeres. En este sentido, todas las exposiciones, así como la muestra permanente, contará con una presencia suficientemente representativa de artistas mujeres.
4. Impulsar la creación de equipos de investigación paritarios que estudien y den visibilidad a las formas de creación de artistas mujeres de todas las culturas, atendiendo a su posición en relación a cuestiones de clase social, edad, geografía y orientación sexual.
5. Velar por la equidad representativa en los órganos de gobierno, cargos directivos y personal contratado en el Museo.

A fin de rubricar el compromiso con los puntos anteriores, y conseguir una redistribución, representación y reconocimiento justo para las mujeres, este Portal de Igualdad hará visible y disponible para todo el público las líneas de trabajo, en relación a las colecciones, a las exposiciones y a las actividades realizadas desde este prisma de igualdad.

Igualmente se establece el compromiso de trabajar con los observatorios culturales públicos ya existentes, para la incorporación de análisis e informes que ayuden al desarrollo de políticas de igualdad en los planes estratégicos, y acciones a llevar a cabo desde los Museos y Centros de Arte, siempre  contando con la representación social y las buenas prácticas.

Accions/Acciones:

Exposición Quiénes seremos. Isabel Oliver.

Exposición Compartir es viure, des del Museu.

Congreso Internacional MAV A los Museos, con todo y con todas.

En el día internacional dels Museus, el MACVAC inaugura Artistas de El Rinconet.

Exposición Mater.

En el Dia Internacional dels Museus la Colectiva Portal de Igualdad vol recordar a l’artista Hannah Höch a través d’un vídeo que recull alguns dels seus extraordinaris fotomuntatges. Per a més informació sobre la proposta. Enllaç a: En femeni singul_Art. Recuperant el talent de les dones artistes. Hannah Höch. Disseny i muntatge: Manola Roig.

Lectura del Manifest del Portal d’Igualtat en museus i centres d’art / Lectura del manifiesto del Portal de Igualdad en museos y centros de arte.

Exposició 8 de març 2021 / Exposición 8 de marzo 2021: #EqualWorkEqualRigts

Exposició 8 de març 2022 / Exposición 8 de marzo 2022: Claudia i Manuela

Performance de Lluna Llunera: Peça a peça.

Informes i documents / Informes y documentos:

Informe de presencia de mujeres artistas en la colección permanente del MACVAC (marzo,2024)

Informe de presencia mujeres artistas en exposiciones temporales en los últimos 10 años.

Distinción una gota MAV. Distinción Gota MAV al MACVAC

Herramienta para la Igualdad MAV. Informe ID29

Informe de Presencia de Artistas Mujeres en el MACVAC

Consulta dels informes de l’observatori MAV / Consulta los informes del observatorio MAV aquí.

LEY ORGÁNICA 3 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres