Síguenos en:

SUPORT (resolució)

SUPORT (resolució)

La comissió encarregada d’avaluar els projectes que han optat a la convocatòria Suport realitzada pel MACVAC de Vilafamés, composta per: Rosalía Torrent, com a directora del MACVAC i representant de la TAV; Joan Feliu, com a professor de la VIU i director de Marte; i Wences Rambla, com a Catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts de l’UJI, tria com a guanyador el titulat: «Llenguatges sense límits», presentat per Mila Payá, José Antonio Arias, Ignacio Igual, Lorena Cuenca i David Marqués.

El jurat ha destacat la viabilitat de l’objectiu principal de dur a terme una promoció de les obres artístiques del Museu des d’un vessant didàctic, així com el d’establir una relació amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló, especialment en el seu màster de disseny. S’ha considerat que el desenvolupament del projecte suposarà un fructífer feedback entre les investigacions i experiències de l’EASD i el MACVAC del qual es beneficiaran els seus públics.

Igualment s’ha valorat molt positivament la detallada informació sobre els procediments, metodologia i accions a desplegar, així com el bagatge curricular que presenten els/les signants del projecte.

El MACVAC de Vilafamés vol agrair l’esforç i il·lusió de tots els/les participants.

La comisión encargada de evaluar los proyectos que han optado a la convocatoria Suport realizada por el MACVAC de Vilafamés, compuesta por: Rosalía Torrent, como directora del MACVAC y representante de la TAV; Joan Feliu, como profesor de la VIU y director de Marte; y Wences Rambla, como Catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la UJI, elige como ganador el titulado: «Lenguajes sin límites», presentado por Mila Payá, José Antonio Arias, Ignacio Igual, Lorena Cuenca y David Marqués.

El jurado ha destacado la viabilidad del objetivo principal de llevar a cabo una promoción de las obras artísticas del Museo desde una vertiente didáctica, así como el de establecer una relación con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón, especialmente en su máster de diseño. Se ha considerado que el desarrollo del proyecto supondrá un fructífero feedback entre las investigaciones y experiencias de la EASD y el MACVAC del que se beneficiarán sus públicos.

Igualmente se ha valorado muy positivamente la pormenorizada información sobre los procedimientos, metodología y acciones a desplegar, así como el bagaje curricular que presentan los/las firmantes del proyecto.

El MACVAC de Vilafamés quiere agradecer el esfuerzo e ilusión de todos los/las participantes.

 


 

Bases de la Convocatòria extraordinària per a la realització d’un projecte didacticoartístic vinculat al Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés

1. Objecte

El Museu de Vilafamés, per tal de posar en valor la pròpia col·lecció del Museu i el centre artístic en si, convoca un projecte que pot combinar el vessant didàctic amb el pròpiament creatiu, sempre tenint en compte que tal projecte s’ha de desenvolupar en el mateix Museu i manifestar, en el seu plantejament, que coneix les peculiaritats d’aquest centre artístic.

El projecte tindrà com a eix central la reflexió sobre obres de la col·lecció. Aquesta reflexió es pot exercir des dels més diversos punts de vista, però preferentment visibilitzant en el seu plantejament temes d’igualtat i diversitat cultural.

Aquesta reflexió pot plasmar-se en un programa didàctic, que en les actuals circumstàncies sanitàries tindrà en compte les limitacions d’assistents o optar per la virtualitat. Pot així mateix, optar per un projecte artístic adscrit igualment a aquest vessant didàctic.

2. Dotació econòmica

S’estableix una dotació de 2.000 euros, impostos inclosos, en concepte d’honoraris d’autoria i despeses de material. En qualsevol cas, el Museu posarà a disposició del projecte seleccionat el seu equip tècnic i els mitjans de què disposa.

3. Persones beneficiàries

Poden optar a presentar projectes artistes o persones que investiguen en el camp artístic, a títol individual o bé agrupats en col·lectius, que desenvolupen la seua activitat en la província de Castelló.

4. Termini de presentació de les sol·licituds

Del 14 al 20 de setembre de 2020. Al tancament d’aquest terme no s’admetrà cap sol·licitud.

Les persones sol·licitants que hagen presentat la documentació en termini, tindran deu dies naturals, després de finalitzar el termini de presentació, per completar la documentació, si així se’ls requereix. Si no és així, es considerarà que desisteixen de la seua petició (art. 68, Llei 39/2015).

5. Presentació de sol·licituds

Podrà presentar-se únicament un projecte per persona o col·lectiu. Les sol·licituds s’han de presentar preferentment en format digital a través de l’adreça de correu electrònic gestion@macvac.es. També podran presentar-se en qualsevol de les altres maneres previstes per l’article 16.4 i 16.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds hauran d’adjuntar la següent documentació en un únic document PDF (màxim 10 MB):

1.- Breu resum del projecte (400 paraules, màxim)

2.- Memòria tècnica del projecte, que continga:

• Títol del projecte
• Objectius
• Calendari d’execució
• Accions a realitzar
• Relació de necessitats tècniques

3.- Curriculum vitae de la persona o persones sol·licitants

4.- Fotocòpia DNI de la persona o persones sol·licitants

6. Procés de selecció

Per a la valoració i selecció de les sol·licituds presentades es constituirà un jurat presidit per la directora del MACVAC o persona en qui delegue i per tres membres més, d’acord amb el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana.

Els projectes es valoraran segons els criteris següents:

– Adequació del projecte amb els objectius de la convocatòria: fins a un màxim de 4 punts.
– Caràcter innovador de la proposta: fins a un màxim de 3 punts.
– Optimització dels recursos econòmics i materials: fins a un màxim d’1 punt.
– Trajectòria de la persona o persones sol·licitants: fins a un màxim de 2 punts.

Es desestimaran aquells projectes que no respecten els principis democràtics de convivència i pluralitat.

7. Resolució

El jurat triarà un sol projecte. La notificació del projecte seleccionat es realitzarà per mitjà de la publicació en la pàgina web del MACVAC. A més, es notificarà aquesta resolució a totes les persones sol·licitants per mitjà de correu electrònic.

De conformitat amb el que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra la decisió podrà interposar-se, davant el mateix òrgan que va dictar l’acte, un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a partir de l’endemà de notificar-se o publicar-se.

Els projectes no seleccionats seran destruïts i els materials eliminats. El Museu es compromet a no distribuir ni fer ús de la informació dels projectes no seleccionats.

El jurat podrà deixar la convocatòria deserta.

8. Compromís d’acceptació

Les persones seleccionades subscriuran un contracte amb el Museu en el terme màxim d’un mes a partir que la resolució de la convocatòria siga ferma.

9. Pagament d’honoraris

El pagament s’efectuarà per mitjà de transferència bancària després de la presentació prèvia de la factura reglamentària.

10. Termini d’execució

El projecte aprovat serà programat d’acord amb el MACVAC.

11. Obligacions de les persones o col·lectius seleccionats

Les persones o col·lectius seleccionats comunicaran per escrit la seua acceptació en un termini no superior a 15 dies des de la publicació de la resolució. En cas contrari, perdran la condició de persona o col·lectiu beneficiari.

Les persones o col·lectius es comprometen a executar el projecte en el temps acordat amb el Museu. Qualsevol possible modificació del projecte haurà d’estar suficientment motivada i serà autoritzada prèviament pel Museu. Les despeses de materials estaran degudament justificades.

12. Obligacions del MACVAC

El MACVAC es compromet a desenvolupar aquest programa d’acord amb el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, vetllant en tot moment pels drets de les persones seleccionades.

Serà l’encarregat d’avaluar, supervisar i fer un seguiment del desenvolupament del projecte. Al mateix temps, durà a terme una correcta difusió d’aquest.

13. Drets d’autoria

Les persones o col·lectius seleccionats cedeixen de forma no exclusiva al MACVAC els drets de comunicació pública dels projectes seleccionats per a la seua publicació en catàlegs, vídeos promocionals, pàgines web, xarxes socials i altres mitjans audiovisuals sempre relacionats amb els fins de la institució convocant, sense perjudici dels drets morals que tinguen en relació amb la seua autoria.

Les persones participants en la convocatòria asseguren que la proposta presentada és original i que ostenten tots els seus drets. Si la proposta inclou drets de terceres persones, es garanteix que els responsables gestionaran la seua llicència, exonerant al MACVAC de qualsevol reclamació referent a elles.

El Museu es compromet a respectar escrupolosament els drets de l’autor o autora sobre la seua obra, reconeixent en tot moment la seua autoria.

14. Acceptació

La participació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 

Bases de la Convocatoria extraordinaria para la realización de un proyecto didáctico-artístico vinculado al Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés

1. Objeto

El Museo de Vilafamés, con el fin de poner en valor la propia colección del Museo y el centro artístico en sí, convoca un proyecto que puede combinar la vertiente didáctica con la propiamente creativa, siempre teniendo en cuenta que tal proyecto debe desarrollarse en el mismo Museo y manifestar, en su planteamiento, que conoce las peculiaridades de este centro artístico.

El proyecto tendrá como eje central la reflexión sobre obras de la colección. Tal reflexión puede ejercerse desde los más diversos puntos de vista, pero preferentemente visibilizando en su planteamiento temas de igualdad y diversidad cultural.

Esta reflexión podrá plasmarse en un programa didáctico, que en las actuales circunstancias sanitarias tendrá en cuenta las limitaciones de asistentes u optar por la virtualidad. Puede asimismo, solventarse con un proyecto artístico adscrito igualmente a esa vertiente didáctica.

2. Dotación económica

Se establece una dotación de 2.000 euros, impuestos incluidos, en concepto de honorarios de autoría y gastos de material. En cualquier caso, el Museo pondrá a disposición del proyecto seleccionado su equipo técnico y los medios de los que dispone.

3. Personas beneficiarias

Pueden optar a presentar proyectos artistas o personas que investiguen en el campo artístico, a título individual o bien agrupados en colectivos, que desarrollen su actividad en la provincia de Castellón.

4. Término de presentación de las solicitudes

Del 14 al 20 de septiembre de 2020. Al cierre de este término no se admitirá ninguna solicitud.
Las personas solicitantes que hayan presentado la documentación en plazo, tendrán diez días naturales, después de finalizar el periodo de presentación, para completar la documentación, si así se les requiere. Si no es así, se considerará que desisten de su petición (art. 68, Ley 39/2015).

5. Presentación de solicitudes

Podrá presentarse únicamente un proyecto por persona o colectivo. Las solicitudes se presentarán preferentemente en formato digital a través de la dirección de correo electrónico gestion@macvac.es. También podrán presentarse en cualquiera de las otras maneras previstas por el artículo 16.4 y 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Las solicitudes tendrán que adjuntar la siguiente documentación en un único documento PDF (máximo 10 MB):

1.- Breve resumen del proyecto (400 palabras, máximo)

2.- Memoria técnica del proyecto, que contenga:

• Título del proyecto
• Objetivos
• Calendario de ejecución
• Acciones a realizar
• Relación de necesidades técnicas

3.- Curriculum vitae de la persona o personas solicitantes

4.- Fotocopia DNI de la persona o personas solicitantes

6. Proceso de selección

Para la valoración y selección de las solicitudes presentadas se constituirá un jurado presidido por la directora del MACVAC o persona en quien delegue y tres miembros más, de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana.

Los proyectos se valorarán según los criterios siguientes:

– Adecuación del proyecto con los objetivos de la convocatoria: hasta un máximo de 4 puntos.
– Carácter innovador de la propuesta: hasta un máximo de 3 puntos.
– Optimización de los recursos económicos y materiales: hasta un máximo de 1 punto.
– Trayectoria de la persona o personas solicitantes: hasta un máximo de 2 puntos.

Se desestimarán aquellos proyectos que no respeten los principios democráticos de convivencia y pluralidad.

7. Resolución

El jurado elegirá un solo proyecto. La notificación del proyecto seleccionado se realizará por medio de su publicación en la página web del MACVAC. Además, se notificará dicha resolución a todas las personas solicitantes por medio de correo electrónico.

De conformidad con lo que dispone el artículo 123 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, contra la decisión podrá interponerse, ante el mismo órgano que dictó el acto, un recurso potestativo de reposición en el término de un mes a partir del día siguiente de notificarse o publicarse.

Los proyectos no seleccionados serán destruidos y los materiales eliminados. El Museo se compromete a no distribuir ni hacer uso de la información de los proyectos no seleccionados.

El jurado podrá dejar la convocatoria desierta.

8. Compromiso de aceptación

Las personas seleccionadas suscribirán un contrato con el Museo en el término máximo de 1 mes a partir de que la resolución de la convocatoria sea firme.

9. Pago de honorarios

El pago se efectuará por medio de transferencia bancaria tras la presentación previa de la factura reglamentaria.

10. Término de ejecución

El proyecto aprobado será programado de acuerdo con el MACVAC.

11. Obligaciones de las personas o colectivos seleccionados

Las personas o colectivos seleccionados comunicarán por escrito su aceptación en un término no superior a 15 días desde la publicación de la resolución. En caso contrario, perderán la condición de persona o colectivo beneficiario.

Las personas o colectivos se comprometen a ejecutar el proyecto en el tiempo acordado con el Museo. Cualquier posible modificación del proyecto habrá de estar suficientemente motivada y será autorizada previamente por el Museo. Los gastos de materiales estarán debidamente justificados.

12. Obligaciones del MACVAC

El MACVAC se compromete a desarrollar este programa de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas en la Cultura Valenciana, velando en todo momento por los derechos de las personas seleccionadas. Será el encargado de evaluar, supervisar y realizar un seguimiento del desarrollo de proyecto. Al mismo tiempo, llevará a término una correcta difusión del mismo.

13. Derechos de autoría

Las personas o colectivos seleccionados ceden de forma no exclusiva al MACVAC los derechos de comunicación pública de los proyectos seleccionados para su publicación en catálogos, videos promocionales, páginas web, redes sociales y otros medios audiovisuales siempre relacionados con los fines de la institución convocante, sin perjuicio de los derechos morales que ostenten en relación con su autoría.

Las personas participantes en la convocatoria aseguran que la propuesta presentada es original y que ostentan todos sus derechos. Si la propuesta incluye derechos de terceras personas, se garantiza que los responsables del proyecto gestionarán su licencia, exonerando al MACVAC de cualquier reclamación referente a ellas.

El Museo se compromete a respetar escrupulosamente los derechos del autor o autora sobre su obra, reconociendo en todo momento su autoría.

14. Aceptación

La participación en esta convocatoria supone la aceptación íntegra de estas bases.