Síguenos en:

El Teorema de la singularidad. La colección Martínez-Lloret en el MACVAC

 

Esther Ferrer, Victoria Diehl, Natalia Stachon, Inma Femenia, Miguel Ángel Campano, Rubén Guerrero, Oliver Johnson, Folkert de Jong, Frank Maieu, Nelo Vinuesa, Juan Olivares y Javier Palacios interaccionan con Maribel Nazco, Elvira Alfageme, Ángeles Marco, Miranda d’Amico, Luc Peire, Yturralde, Pilar Bañuelos, Pilar Carpio, Robert Motherwell y Joan Callergues.

 

Natalia Stachon. Thinking 05, 2011. Plexiglass, acer inoxidable i grabat. 17 x 14 x 250 cm

 

Els teoremes de la singularitat de Penrose-Hawking són un conjunt de resultats de la relativitat general que intenten respondre a la pregunta de quan la gravitació produeix singularitats. Roger Penrose va rebre el Premi Nobel de Física en 2020 pel descobriment que la formació de forats negres és una predicció sòlida de la teoria general de la relativitat. No és el que ens interessa. Però el teorema de la singularitat de Stephen Hawking és per a tot l’univers i funciona cap endarrere en el temps. Aquest teorema només es compleix quan la matèria obeeix a una condició d’energia més forta, anomenada condició d’energia dominant. Tota la matèria ordinària obeeix a aquesta condició.

Traslladat a una col·lecció artística, matèria ordinària segons el famós físic o extraordinària segons els quals la podem gaudir, aquesta energia dominant és la de la voluntat i desig dels col·leccionistes. Diguem que l’energia d’un col·leccionista conforma un univers infinit d’art.

Observant una col·lecció tan singular com la Martínez-Lloret u pot arribar a preguntar-se quantes obres cal reunir, quantes fires d’art cal recórrer, per a completar definitivament una col·lecció. En primera instància, sembla evident que la resposta a aquesta qüestió porta implícita una enumeració a manera d’inventari d’allò que ja es posseeix. No obstant això, si pretenem ser realment fidels a la realitat d’un col·leccionista hem de reformular la pregunta de forma lleugerament diferent, alguna cosa així com ¿quantes obres falten per a completar una col·lecció? La solució és tan senzilla com incerta: tan sols falten aquelles que encara no es tenen.

Possessió i, sobretot, manca. És precisament aquesta dicotomia la part més fascinant de tota col·lecció, allí on s’allotja la passió del col·leccionista, la seva veritable força motriu. Freud va dir en el seu moment que el desig no té objecte, és a dir, que és com un pou sense fons, com un continent que muta constantment de contingut portant per tortuosos llits a aquell que es troba sota el seu jou. Sense cap dubte, hi ha en aquesta apreciació un cert aire de condemna, un halo tràgic que es desprèn d’aquest col·leccionar com a acte pur el final del qual només es tancarà amb la pròpia desaparició del col·leccionista. I és que, mentre el desig bategui amb força, sempre hi haurà noves obres que afegir a la col·lecció.

Però el realment interessant, almenys en el cas de la col·lecció Martínez-Lloret és que la pròpia obra susceptible de ser incorporada és triada no tant pel seu valor intrínsec, sinó pel grau d’intensitat amb què es desitja.

Jean Baudrillard es relacionava una de les accepcions del terme “objecte” amb allò que és el subjecte d’una passió. Les obres que pertanyen a aquesta col·lecció, en efecte, són les destinatàries d’aquesta passió. Són part d’una propietat en la qual la inversió afectiva és equiparable a les altres passions humanes; una passió quotidiana que, en el que concerneix a aquesta família col·leccionista, destil·la una actitud fundada en una planificació coherent però compensada per la intuïció i el dictamen del desig.

Aquesta mostra és una reivindicació directa de l’artisticitat de l’activitat dels col·leccionistes, ja que, si bé aquests no són els artífexs originaris de les obres que posseeixen, és cert que les reuneixen, ordenen i gestionen d’una manera genuïna, atenent criteris absolutament personals que reinterpreten, amb la seva mirada obliqua, el ja existent. Segons Jean Baudrillard, la possessió, tan plaent per al col·leccionista, mai ho és d’un utensili, perquè aquest ens remet a l’estrictament mundà, sinó que és sempre la de l’objecte abstret de la seva funció i identificat únicament amb el propi subjecte que el posseeix. D’aquesta manera, totes les peces que formen part d’aquesta col·lecció són fruit d’aquesta mateixa abstracció i es remeten les unes a les altres en la mesura en què no es vinculen més que als propis col·leccionistes, constituint-se en un sistema gràcies al qual es reconstrueix un món personal, una totalitat privada, absolutament insòlita i creativa.

Però la col·lecció Martínez-Lloret no es deté ací. Amants confessos de l’art, no es conformaran amb adquirir-lo, gaudir-lo i mostrar-lo sinó que optaran, també, per continuar fent possible la seva existència i desenvolupament. I apareixeran relacions d’amistat i, en unes certes ocasions, veritables històries d’amor artístiques de les quals s’han derivat i derivaran col·laboracions extraordinàries.

Aquesta família ha anat configurant un sistema d’obres coherent i estrictament vinculat a les seves vivències personals i sentimentals i a la seva particular manera de relacionar-se amb la realitat externa. Ha desenvolupat el seu propi Teorema de la singularitat, a partir de l’energia dominant del seu desig i gust. Una energia que produeix una col·lecció com una definició autentica de la personalitat, una manera de mostrar-se al món, com qui s’imposa a si mateix un criteri relacionat amb el gust personal.

És l’energia d’aquells que van decidir participar, ser facilitadors, ser actors.

És l’energia de qui ho fa per amor, amb passió, emoció, perquè li agrada i perquè li canvia la seva mirada del món.

És l’energia dels compromesos.


Los teoremas de la singularidad de Penrose-Hawking son un conjunto de resultados de la relatividad general que intentan responder a la pregunta de cuándo la gravitación produce singularidades. Roger Penrose recibió el Premio Nobel de Física en 2020 por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad. No es el que nos interesa. Pero el teorema de la singularidad de Stephen Hawking es para todo el universo y funciona hacia atrás en el tiempo. Este teorema solo se cumple cuando la materia obedece a una condición de energía más fuerte, llamada condición de energía dominante. Toda la materia ordinaria obedece a esta condición.

Trasladado a una colección artística, materia ordinaria según el famoso físico o extraordinaria según los que la podemos disfrutar, esa energía dominante es la de la voluntad y deseo de los coleccionistas. Digamos que la energía de un coleccionista conforma un universo infinito de arte.

Observando una colección tan singular como la Martínez-Lloret uno puede llegar a preguntarse cuántas obras hay que reunir, cuántas ferias de arte hay que recorrer, para completar definitivamente una colección. En primera instancia, parece evidente que la respuesta a esta cuestión lleva implícita una enumeración a modo de inventario de aquello que ya se posee. Sin embargo, si pretendemos ser realmente fieles a la realidad de un coleccionista debemos reformular la pregunta de forma ligeramente distinta, algo así como ¿Cuántas obras faltan para completar una colección? La solución es tan sencilla como incierta: tan sólo faltan aquellas que todavía no se tienen.

Posesión y, sobretodo, carencia. Es precisamente esta dicotomía la parte más fascinante de toda colección, allí donde se aloja la pasión del coleccionista, su verdadera fuerza motriz. Freud dijo en su momento que el deseo no tiene objeto, es decir, que es como un pozo sin fondo, como un continente que muta constantemente de contenido llevando por tortuosos cauces a aquél que se encuentra bajo su yugo. Sin lugar a dudas, hay en esa apreciación cierto aire de condena, un halo trágico que se desprende de ese coleccionar como acto puro cuyo final sólo se cerrará con la propia desaparición del coleccionista. Y es que, mientras el deseo lata con fuerza, siempre habrá nuevas obras que añadir a la colección.

Pero lo realmente interesante, al menos en el caso de la colección Martínez-Lloret es que la propia obra susceptible de ser incorporada es elegida no tanto por su valor intrínseco, sino por el grado de intensidad con que se desea.

Jean Baudrillard se relacionaba una de las acepciones del término “objeto” con aquello que es el sujeto de una pasión. Las obras que pertenecen a esta colección, en efecto, son las destinatarias de esta pasión. Son parte de una propiedad en la que la inversión afectiva es equiparable a las demás pasiones humanas; una pasión cotidiana que, en lo que atañe a esta familia coleccionista, destila una actitud fundada en una planificación coherente pero compensada por la intuición y el dictamen del deseo.

Esta muestra es una reivindicación directa de la artisticidad de la actividad de los coleccionistas, puesto que, si bien éstos no son los artífices originarios de las obras que poseen, es cierto que las reúnen, ordenan y gestionan de una manera genuina, atendiendo a criterios absolutamente personales que reinterpretan, con su mirada oblicua, lo ya existente. Según Jean Baudrillard, la posesión, tan placentera para el coleccionista, nunca lo es de un utensilio, pues éste nos remite a lo estrictamente mundano, sino que es siempre la del objeto abstraído de su función e identificado únicamente con el propio sujeto que lo posee. De este modo, todas las piezas que forman parte de esta colección son fruto de esta misma abstracción y se remiten las unas a las otras en la medida en que no se vinculan más que a los propios coleccionistas, constituyéndose en un sistema gracias al cual se reconstruye un mundo personal, una totalidad privada, absolutamente insólita y creativa.

Pero la colección Martínez-Lloret no se detiene aquí. Amantes confesos del arte, no se conformarán con adquirirlo, disfrutarlo y mostrarlo sino que optarán, también, por seguir haciendo posible su existencia y desarrollo. Y aparecerán relaciones de amistad y, en ciertas ocasiones, verdaderas historias de amor artísticas de las que se han derivado y derivarán colaboraciones extraordinarias.

Esta familia ha ido configurando un sistema de obras coherente y estrictamente vinculado a sus vivencias personales y sentimentales y a su particular forma de relacionarse con la realidad externa. Ha desarrollado su propio Teorema de la singularidad, a partir de la energía dominante de su deseo y gusto. Una energía que produce una colección como una definición autentica de la personalidad, una manera de mostrarse al mundo, como quien se impone a sí mismo un criterio relacionado con el gusto personal.

Es la energía de aquellos que decidieron participar, ser facilitadores, ser actores.

Es la energía de quien lo hace por amor, con pasión, emoción, porque le gusta y porque le cambia su mirada del mundo.

Es la energía de los comprometidos.

Frank Maieu. Bleu, 1998. Cerámica, 40 x 22 cm

 

Con la colaboración de: