Síguenos en:

CONVENI ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I EL MUSEU DE VILAFAMÉS

CONVENI ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I EL MUSEU DE VILAFAMÉS

Un dels objectius de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/1998, d’11 de juny, del patrimoni cultural valencià en l’article 3, sense perjudici de la competència que l’article 2.3 de la Llei del patrimoni històric espanyol atribueix a l’Administració de l’Estat, és la de promoure la divulgació del coneixement del patrimoni cultural valencià, tant a l’interior de la Comunitat Autònoma com fora d’aquesta, i aquesta pot establir o impulsar, en l’àmbit de les seues competències, els oportuns intercanvis culturals, convenis o acords amb organismes públics i amb particulars.

El present conveni es proposa en virtut de la competència exclusiva de la Generalitat en el patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic reconeguda per l’article 49.5a de l’Estatut d’Autonomia i articles 1 i 9 de la Llei 4/1998, d’11 de juny del patrimoni cultural valencià.

El conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Entitat Gestora del Museu de Vilafamés per a contribuir a les despeses de funcionament i activitats del Museu i s’emmarca en el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, aprovat per Resolució de 23 de març de 2020, del seu titular, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 7 d’abril de 2020 (DOGV 8783/7.04.2020).

De conformitat amb els articles 47.1 i 48.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (d’ara en avant, Llei 40/2015), les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les seues respectives competències, podran subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat.

Per tot això, i atesa la coincidència d’objectius entre la Generalitat Valenciana i el Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni de Vilafamés, a través de la citada entitat gestora, totes dues institucions acorden formalitzar el present conveni com a instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament quan tinguen la naturalesa de corrents, conforme a l’article 28.1 en relació amb el 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 168.1 A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.